Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału  PTL w Gdańsku (2013-2017):

 1. Przewodniczący: Jan Szramka
 2. Zastępca przewodniczącego: Andrzej Gajowniczek
 3. Skarbnik: Marek Kowalewski
 4. Sekretarz: Zbigniew Markieiwcz
 5. Członek Zarządu: Jan Banacki
 6. Członek Zarządu: Michał Grabowski
 7. Członek Zarządu: Antoni Licow
 8. Członek Zarządu: Marcin Naderza
 9. Członek Zarządu: Bronisław Szneider
 10. Członek Zarządu: Roman Tomczak
 11. Członek Zarządu: Roman Wasilewski

 


Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. O wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.

Komisja rewizyjna Oddziału  PTL w Gdańsku  (2013-2017):
 1. Przewodniczący: Aldona Gajowniczek
 2. Członek: Wojciech Furgalski
 3. Członek: Andrzej Przewłocki
 4. Członek: Zenon Niesiołowski
 5. Członek: Paweł Thiel


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.