Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału Gdańsk Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 28.03.2018

Zarząd Oddziału Gdańsk Polskiego Towarzystwa Leśnego zwołuje w dniu 13 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału.


Zebranie rozpocznie się o godz. 11.00.
Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór:
 • przewodniczącego zebrania
 • sekretarza zebrania
 • komisji wniosków i uchwał
 • komisji wyborczej
 • komisji skrutacyjnej
 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału:
 • sprawozdanie przewodniczącego
 • sprawozdanie skarbnika
 • sprawozdanie komisji rewizyjnej
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 3. Wybory do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, delegatów na zjazdy krajowe
 4. Dyskusja i wolne wnioski
 5. Uchwalenie wytycznych do planu pracy
 6. Zamknięcie zebraniaSeminarium jodłowe w Nadleśnictwie Kartuzy
Opublikowano: 18.01.2018

Z inicjatywy Koła Zakładowego Polskiego Towarzystwa Leśnego działającego przy Nadleśnictwie Kartuzy odbyło się seminarium hodowlane pod tytułem „Intensywność cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach jodłowych”.


Jodła pospolita rodzimy gatunek lasotwórczy polskich lasów, kojarzona głównie z południem Polski, gdzie samodzielnie lub w  zmieszaniu z bukiem rzadziej świerkiem i sosną, tworzy piękne drzewostany o dużej zasobności. Gatunek ten wymaga żyznych i świeżych gleb oraz dużej wilgotności powietrza. Takie warunki możemy spotkać na Pojezierzu Kaszubskim, gdzie obszary żyznych siedlisk sąsiadują z licznymi jeziorami rynnowymi zapewniającymi dużą wilgotność powietrza przy jednocześnie dużych opadach rocznych przekraczających 700 mm. Ostatnie obserwacje intensywnych procesów naturalnego odnowienia jodły w lasach Nadleśnictwa Kartuzy oraz dobra kondycja dojrzałych osobników, pozwala wysnuć  przypuszczenie o występujących tutaj dobrych warunkach klimatycznych dla rozwoju tego gatunku.
Jako prelegenta szkolenia zaproszono pracownika Nadleśnictwa Zagdańsk, leśniczego leśnictwa Adamów Roberta Jarosa, który od wielu lat zajmuje się hodowlą jodły.


Wykład w sali konferencyjnej nadleśnictwa fot. A. Beczek

Po krótkim teoretycznym wykładzie, jak gospodarować jodłą by wyhodować zdrowe drzewostany, dyskusje przenieśliśmy w teren, gdzie omówiliśmy trzy drzewostany jodłowe w różnych fazach rozwojowych. Pierwszy w leśnictwie Uniradze, wydzielenie kilkunastohektarowe z 30% udziałem jodły 115 lat, zmieszanie wielkokępowe, zadrzewienie 0,7 i pięknym równym odnowieniem naturalnym wysokości około 2 metrów.
Omówiono intensywność cięć w drzewostanie górnym wymagającym silnego cięcia odsłaniającego młode pokolenie, jak również niezbędne zabiegi w warstwie podrostu, gdzie w ramach czyszczeń zaproponowano silne cięcie w celu uzyskania jak najdłuższych koron jodełek.


Powierzchnia w leśnictwie Dąbrowa fot. A. Beczek

Druga pozycja w leśnictwie Dąbrowa przedstawiała fragment drzewostanu z 105 letnią jodłą i gęstym odnowieniem naturalnym wysokości około 1 metra. Ustalono, że zarówno cięcia w warstwie górnej drzewostanu jak i w warstwie podrostu mają służyć głównie kształtowaniu stożków wzrostu młodego pokolenia.
Ostatnia pozycja w leśnictwie Dzierżążno przedstawiała jodłę, która 30 lat temu  wprowadzona została jako drugie piętro pod rzadkim drzewostanem brzozowym po szkodach od wiatru. Obecnie po usunięciu miejscami drzewostanu górnego, jodła tworzy zdrowe i zwarte drągowiny.
Przybyły gość z Zagdańska był pod wrażeniem zdrowotności i jakości naszych drzewostanów i naturalnych odnowień jodłowych. Jego uwagi utrwaliły nas w przekonaniu o potrzebie zwiększenia udziału jodły w Nadleśnictwie Kartuzy.  Obecnie  na terenie nadleśnictwa mamy około 50 ha lasów z udziałem jodły ponad stuletniej, która wymaga rozpoczęcia procesów zmiany pokoleniowej z uwagi na istniejące odnowienie naturalne. Te najstarsze egzemplarze jodłowe zawdzięczmy jeszcze gospodarce leśnej prowadzonej przez pruskich leśników. Oprócz cięć odnowieniowych w drzewostanach jodłowych, planujemy już od przyszłego roku, corocznie wprowadzać sadzonki jodłowe na odnawianych powierzchniach leśnych, również tych powstałych po ubiegłorocznych wiatrach huraganowych. Dodatkowo zauważono, że jodła może wypełnić lukę w składach gatunkowych drzewostanów po świerku, którego ilość zmniejszyła się znacząco w ostatnich latach.
Słuchaczami seminarium oprócz pracowników Nadleśnictwa Kartuzy byli  przedstawiciele ościennych nadleśnictw oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.


Drzewostan jodłowy z pięknym odnowieniem w leśnictwie Uniradze fot. A. BeczekOdnowienia naturalne sosny w Nadleśnictwie Kolbudy
Opublikowano: 07.08.2017

Autor: Zbigniew Markiewicz

W dniu 6.07.2017r. w Nadleśnictwie Kolbudy odbyła się narada terenowa zorganizowana przez członków Polskiego Towarzystwa Leśnego. Przewodnią myślą niniejszego spotkania było przekazanie doświadczeń dotyczących inicjowanych odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Kolbudy.


Zebranie rozpoczęto od prezentacji kamiennych kręgów znajdujących się na terenie Leśnictwa Babi Dół. Ciekawą historię miejsca pochówku ludności z plemienia Gotów z I wieku naszej ery omówił inżynier Nadzoru Piotr Kamiński. Niniejsze miejsce zostało szczegółowo przebadane w latach 1978-2015 przez archeologów pod kierownictwem pro. dr hab.  Anny Mączyńskiej.


Fot. Piotr Kamiński

Podczas narady zaprezentowano uprawę zachowawczą sosny ex situ oraz bloki upraw pochodnych sosny zwyczajnej przypominając jednocześnie zasady prowadzenia tego typu obiektów.
 
Przedstawiono także plantacyjna uprawę nasienną sosny zlokalizowaną w oddz. 105n,106g , którą z uwagi na prawidłowe zagospodarowanie wykorzystano do wyprodukowania filmu instruktarzowego. Niniejsza PUN jest dwukrotnie ogłowiona i jednokrotnie przerzedzona. Dzięki niniejszym zabiegom zbiór szyszek jest możliwy bez zastosowania specjalistycznego sprzętu. Nadleśnictwo planuje wykonanie ponownego cięcia rozluźniającego. W lutym 2017 roku zebrano 5 ton szyszek, z czego uzyskano 86,4kg nasion. Z uwagi na niewielkie średnioroczne zapotrzebowanie Nadleśnictwa Kolbudy na nasiona sosny (2,5kg) zebrane nasiona zostaną wykorzystane przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Odnowienia naturalne sosny zwyczajnej zaprezentowano w oddziałach: 100s, 110c, 108a oraz 89a. W śród omawianych powierzchni znalazły się pozycje zarówno z siewu bocznego jak i górnego. Stwierdzono, że najskuteczniejszym okresem przygotowania gleby jest wiosna bezpośrednio przed otworzeniem się szyszek. Duży problem, z jakim należy się zmierzyć jest przerzedzanie powstałych samosiewów, odchwaszczanie, oraz usuwanie siewek brzozy.


Fot. Marcin Poniecki

Ciekawym doświadczeniem, jakie zaprezentowano na niniejszym spotkaniu było odnowienie naturalne dębowe. W drzewostanie odnowionym sztucznie pozostawiono nasienniki dębowe, które bardzo skutecznie uzupełniają uprawę.


Fot. Marcin Poniecki117 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 06.07.2017

Polskie Towarzystwo Leśne organizuje na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 117 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego.


Hasłem przewodnim zjazdu jest " Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych"
Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Oddziału PTL http://www.wielkopolski.ptl.pl/page?name=zjazd-ptlWilk - gatunek na styku ochrony przyrody i łowiectwa
Opublikowano: 03.07.2017

W dniu 9 czerwca 2017 r. odbyło się w Wejherowie seminarium, organizowane we współpracy RDLP w Gdańsku, Komisji Łowieckiej PTL, Oddziału PTL Gdańsk   i Zarządu Oddziału SITLiD, nt. Wilk gatunek na styku ochrony przyrody i łowiectwa.


Program ww. seminarium obejmował sześć referatów:

 • „Wpływ wilka na populację zwierząt łownych” - prelegent: prof. Henryk Okarma - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • „Rola myśliwych w zarządzaniu populacją wilka” – prelegent: prof. Henryk Okarma - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,
 • „Wilki na pomorzu Środkowym” – prelegent: Stanisław Jachowski - Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”,
 • „Wilk - gatunek chroniony” - prelegent: Paweł Stępniewski Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku.
 • „Jak wilki rekolonizują lasy Pomorza: rozmieszczenie, ekologia (w tym dieta) gatunku” - prelegent: dr Sabina Nowak Prezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”,
 • „Struktura genetyczna populacji wilka na Pomorzu, narzędzia genetyczne w ocenie liczebności oraz innych aspektów aktywności wilków” - prelegent dr inż. Robert Mysłajek Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Seminarium miało na celu zapoznanie uczestników  szkolenia z poglądami i ocenami dotyczącymi wpływu wilków na populację kopytnych w kontekście właściwego zarządzania populacjami zwierząt łownych, problemów ochrony gatunkowej wilka oraz roli myśliwych w zarządzaniu populacją wilka.