Seminarium naukowe w Olsztynie
Opublikowano: 25.06.2019

autor: Paweł Artych

6 czerwca 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Olsztyn.
Wśród zaproszonych gości, obecni był m.in.: Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, pełnomocnik wojewody warmińsko - mazurskiego Jarosław Babalski, przedstawiciel marszałka woj. warmińsko - mazurskiego Jolanta Piotrowska, Dyrektor  Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Olsztynie Włodzimierz Serwiński oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski.

             


Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem srebrnych odznak Polskiego Towarzystwa Leśnego dla zasłużonych członków.  Paweł Artych, Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie odczytał adres od Janusza Dawidziuka, Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL.

         

Następnie zaprezentowano referaty okolicznościowe. Temat „Drzewa i las w dawnych Prusach w aspekcie kulturowym i gospodarczym” przedstawił dr Cezary Tryk. „Duchowość, a przyroda. Jak odzyskać zachwyt nad pięknem świata” omówił rektor seminarium ks. kanonik dr Hubert Tryk. Na zakończenie  prof. UWM dr hab. Jakub Borkowski poruszył najistotniejsze aspekty związane z tematem „Ochrona przyrody w środowisku Leśnym”.

         
 
Po prelekcjach przyszła pora na wspólne sadzenie drzew w ramach uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Posadzono 5 lip, które pochodziły z nasion poświęconych przez papieża Franciszka podczas ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników do Watykanu. Zanim przystąpiono do sadzenia, Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński  oraz  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski podpisali certyfikat zawierający informację odnośnie pochodzenia posadzonych drzew.Komunikat
Opublikowano: 01.04.2019

Konferencja naukowa


Zarząd Oddziału Gdańsk Polskiego Towarzystwa Leśnego informuje, że w dniach 30-31 maja br. organizowana jest przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku konferencja naukowa pn: Doświadczenia w zagospodarowaniu powierzchni pohuraganowych powstałych w latach 1980-1982 na terenie RDLP w Gdańsku – stan obecny.Polskie Towarzystwo Leśne na Pomorzu
Opublikowano: 22.03.2019


Andrzej Gajowniczek

Historia Oddziału Gdańsk Polskiego Towarzystwa Leśnego


Polskie Towarzystwo Leśne jest jedną z najstarszych organizacji skupiających polskich leśników. Jest kontynuatorem powołanego w  1882 r.  Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, skupiającego w swoich szeregach właścicieli lasów oraz leśników zarządzających lasami. Do chwili obecnej Polskie Towarzystwo Leśne jest wydawcą czasopisma  naukowego „Sylwan”, które było i jest miejscem publikacji badań naukowych z zakresu leśnictwa.
Leśnicy skupieni wokół Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego widząc potrzebę współpracy  leśników ze wszystkich trzech zaborów doprowadzili w 1907 roku w Krakowie do pierwszego zgromadzenie członków, z udziałem przedstawicieli pozostałych zaborów. Zjazd odbył się z okazji 25-lecia istnienia Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Z Wielkiego Księstwa Poznańskiego na zjazd wyjechała grupa leśników z Wielkopolskiego Towarzystwa Leśnego pod przewodnictwem Józefa Rivolego. Wśród leśników z zaboru pruskiego w  zjeździe wziął udział Edward Ekowski nadleśniczy lasów hrabiego Adama  Sierakowskiego z Waplewie koło Sztumu.
Majątek Sierakowskich w Waplewie był centrum polskiego życia kulturalnego i społecznego na Pomorzu.  Hrabia Adam Sierakowski poseł do parlamentu Rzeszy, pisarz, podróżnik po Afryce, był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członkiem Berlińskiego Towarzystwa Geograficznego i Berlińskiego Towarzystwa Antropologicznego był jednym z najciekawszych przedstawicieli Sierakowskich.
Edward Ekowski nadleśniczy majątku Sierakowskich, urzędujący w Tyllendorfie  był od 1906 roku członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Był także członkiem Wschodniopruskiego Towarzystwa Botaniczno-Zoologicznego, a w odrodzonej nadleśniczym Nadleśnictwa Świt koło Tucholi.
Po odzyskaniu niepodległości Polski Waplewo pozostało w granicach Niemiec, a potomkowie Sierakowskich doznali tragicznego losu we wrześniu 1939 r. Obecnie lasy majątku w Waplewie wchodzą w skład leśnictwa Waplewo  Nadleśnictwa Kwidzyn.
Nadleśniczy Edward Ekowski brał udział w pracach Towarzystwa Leśnego w Wielkim Księstwie Poznańskim, był  także członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, a w odrodzonej Polsce nadleśniczym Nadleśnictwa Świt koło Tucholi. W 1919 roku był jednym z 60 leśników wskazanych przez Związek Leśników Polskich jako rzeczoznawca do spraw leśnych z głosem doradczym do Sejmu przy uchwaleniu spraw ustawodawczych i spraw gospodarki leśnej.
 Członkami Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego  było wielu leśników, którzy po odzyskaniu niepodległości przybyli na Pomorze i objęli kierownicze stanowiska. Byli to między innymi: Jan Fijałkowski nadleśniczy z Pelplina , Emil Gottwald nadleśniczy z Wejherowa, Wiktor Weiznerowski nadleśniczy z Sulęczyna, Antoni Tomaszek nadleśniczy z Mirachowa,  Edward Krzesiwo nadleśniczy z Drewniaczek, Maurycy Norski nadleśniczy z Dębowa, Józef Wilczek leśniczy.
Na szczególną uwagę zasługuje postać Jana Fijałkowskiego absolwent  Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie. W 1919 wskazany prze ZLP jako rzeczoznawca do spraw leśnych z głosem doradczym do Sejmu,  od 1922 do śmierci w czerwcu 1939 nadleśniczy Nadleśnictwa  Pelplinie. Jan Fijałkowski jako członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego  był autorem wielu naukowych artykułów opublikowanych w „Sylwanie”, a po 1920 roku w „ Lesie polskim”. Rozpoczynając pracę  na Pomorzu został członkiem w 1922 r. członkiem nowoutworzonego  Zarządu Głównego Związku Leśników Polski oraz przewodniczącym Oddziału Pomorskiego tego związku. Wydaje się zatem naturalne, że był tą osobą, która jako przedstawiciel Wielkopolski i Pomorza brał udział w 1928 roku w zebraniu delegatów i objął  obowiązki jednego z trzech wiceprezesów nowopowstałego  Polskiego Towarzystwa Leśnego, kontynuatora tradycji Galicyjskiego i Małopolskiego Towarzystwa Leśnego.
Osoba nadleśniczego Jana Fijałkowskiego, członka Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, Związku Leśników Polskich oraz Polskiego Związku Zachodniego, była osobą, która w sposób naturalny mogła reprezentować leśników Wielkopolski i Pomorza w pracach Polskiego Towarzystwo Leśnego. Jana Fijałkowski brał udział w pracach Polskiego Towarzystwa Leśnego reprezentując leśników Wielkopolski i Pomorza.
Brat nadleśniczego – Bolesław Fijałkowski pułkownik 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, obrońca Lwowa w 1939 r. zaginął po aresztowaniu  przez NKWD.
Od momentu powstania w 1925 roku, Polskie Towarzystwo Leśne ze względu, że  reprezentowało głównie właścicieli lasów prywatnych nie cieszyło się poparciem ówczesnego kierownictwa Lasów Państwowych.
W latach trzydziestych ubiegłego w Polskim Towarzystwie Leśnym  rozpoczął działalność działał dr Leon Mroczkiewicz, asystent w Zakładzie Hodowli Lasu Uniwersytetu Poznańskiego, który w latach 1926–1930 wraz z Tadeuszem Perkitnym odbył podróż dookoła świata.
Po zakończeniu II wojny światowej dr Leon Mroczkiewicz rozpoczął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Gdańskiego równocześnie wykładając leśnictwo na Politechnice Gdańskiej. Z postacią dr Leona Mroczkiewicza wiąże się powstanie w dniu 19 września 1946 r. powstanie oddziału Polskiego Naukowego Towarzystwa Leśnego w Dyrekcji Lasów Państwowych, któremu przewodniczył do momentu zakończenia pracy w 1949 r.
Do Oddziału Gdańskiego PTL oprócz profesora Leona Mroczkiewicza, w późniejszym okresie należeli także profesorowie Wiesław Grochowski oraz  Kazimierz Mąkosa. Ze względu na działalność profesora Leona Mroczkiewicza, Oddział Gdański ukierunkował swoje zainteresowania na sprawy związane z hodowlą lasu i typologią leśna. Działalność w tym zakresie kontynuował profesor  Kazimierz Mąkosa, wieloletni przewodniczący zarządu Oddziału, przewodniczący Komisji Siedliskoznawstwa Zarządu Głównego PTL.Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału Gdańsk Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 28.03.2018

Zarząd Oddziału Gdańsk Polskiego Towarzystwa Leśnego zwołuje w dniu 13 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału.


Zebranie rozpocznie się o godz. 11.00.
Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór:
 • przewodniczącego zebrania
 • sekretarza zebrania
 • komisji wniosków i uchwał
 • komisji wyborczej
 • komisji skrutacyjnej
 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału:
 • sprawozdanie przewodniczącego
 • sprawozdanie skarbnika
 • sprawozdanie komisji rewizyjnej
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 3. Wybory do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, delegatów na zjazdy krajowe
 4. Dyskusja i wolne wnioski
 5. Uchwalenie wytycznych do planu pracy
 6. Zamknięcie zebraniaSeminarium jodłowe w Nadleśnictwie Kartuzy
Opublikowano: 18.01.2018

Z inicjatywy Koła Zakładowego Polskiego Towarzystwa Leśnego działającego przy Nadleśnictwie Kartuzy odbyło się seminarium hodowlane pod tytułem „Intensywność cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach jodłowych”.


Jodła pospolita rodzimy gatunek lasotwórczy polskich lasów, kojarzona głównie z południem Polski, gdzie samodzielnie lub w  zmieszaniu z bukiem rzadziej świerkiem i sosną, tworzy piękne drzewostany o dużej zasobności. Gatunek ten wymaga żyznych i świeżych gleb oraz dużej wilgotności powietrza. Takie warunki możemy spotkać na Pojezierzu Kaszubskim, gdzie obszary żyznych siedlisk sąsiadują z licznymi jeziorami rynnowymi zapewniającymi dużą wilgotność powietrza przy jednocześnie dużych opadach rocznych przekraczających 700 mm. Ostatnie obserwacje intensywnych procesów naturalnego odnowienia jodły w lasach Nadleśnictwa Kartuzy oraz dobra kondycja dojrzałych osobników, pozwala wysnuć  przypuszczenie o występujących tutaj dobrych warunkach klimatycznych dla rozwoju tego gatunku.
Jako prelegenta szkolenia zaproszono pracownika Nadleśnictwa Zagdańsk, leśniczego leśnictwa Adamów Roberta Jarosa, który od wielu lat zajmuje się hodowlą jodły.


Wykład w sali konferencyjnej nadleśnictwa fot. A. Beczek

Po krótkim teoretycznym wykładzie, jak gospodarować jodłą by wyhodować zdrowe drzewostany, dyskusje przenieśliśmy w teren, gdzie omówiliśmy trzy drzewostany jodłowe w różnych fazach rozwojowych. Pierwszy w leśnictwie Uniradze, wydzielenie kilkunastohektarowe z 30% udziałem jodły 115 lat, zmieszanie wielkokępowe, zadrzewienie 0,7 i pięknym równym odnowieniem naturalnym wysokości około 2 metrów.
Omówiono intensywność cięć w drzewostanie górnym wymagającym silnego cięcia odsłaniającego młode pokolenie, jak również niezbędne zabiegi w warstwie podrostu, gdzie w ramach czyszczeń zaproponowano silne cięcie w celu uzyskania jak najdłuższych koron jodełek.


Powierzchnia w leśnictwie Dąbrowa fot. A. Beczek

Druga pozycja w leśnictwie Dąbrowa przedstawiała fragment drzewostanu z 105 letnią jodłą i gęstym odnowieniem naturalnym wysokości około 1 metra. Ustalono, że zarówno cięcia w warstwie górnej drzewostanu jak i w warstwie podrostu mają służyć głównie kształtowaniu stożków wzrostu młodego pokolenia.
Ostatnia pozycja w leśnictwie Dzierżążno przedstawiała jodłę, która 30 lat temu  wprowadzona została jako drugie piętro pod rzadkim drzewostanem brzozowym po szkodach od wiatru. Obecnie po usunięciu miejscami drzewostanu górnego, jodła tworzy zdrowe i zwarte drągowiny.
Przybyły gość z Zagdańska był pod wrażeniem zdrowotności i jakości naszych drzewostanów i naturalnych odnowień jodłowych. Jego uwagi utrwaliły nas w przekonaniu o potrzebie zwiększenia udziału jodły w Nadleśnictwie Kartuzy.  Obecnie  na terenie nadleśnictwa mamy około 50 ha lasów z udziałem jodły ponad stuletniej, która wymaga rozpoczęcia procesów zmiany pokoleniowej z uwagi na istniejące odnowienie naturalne. Te najstarsze egzemplarze jodłowe zawdzięczmy jeszcze gospodarce leśnej prowadzonej przez pruskich leśników. Oprócz cięć odnowieniowych w drzewostanach jodłowych, planujemy już od przyszłego roku, corocznie wprowadzać sadzonki jodłowe na odnawianych powierzchniach leśnych, również tych powstałych po ubiegłorocznych wiatrach huraganowych. Dodatkowo zauważono, że jodła może wypełnić lukę w składach gatunkowych drzewostanów po świerku, którego ilość zmniejszyła się znacząco w ostatnich latach.
Słuchaczami seminarium oprócz pracowników Nadleśnictwa Kartuzy byli  przedstawiciele ościennych nadleśnictw oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.


Drzewostan jodłowy z pięknym odnowieniem w leśnictwie Uniradze fot. A. Beczek